ترجمه مقاله

غمزده

اندوهناک، اندوهگین، حزین، غمکش، غمناک، محزون، محنتزده، مغموم ≠ شوقزده

ترجمه مقاله