ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلغله

qolqole

شور‌و‌غوغا‌؛ داد‌وفریاد؛ هیاهو؛ صداهای درهم‌؛ هنگامه و غوغا.
⟨ غلغله افتادن: (مصدر لازم) [قدیمی] شور و غوغا افتادن‌؛ داد‌و‌فریاد، هیاهو، و آشوب برپا شدن.
⟨ غلغله انداختن: (مصدر لازم) [قدیمی] فریاد و هیاهو و آشوب برپا کردن.
⟨ غلغله فکندن: (مصدر لازم) [قدیمی] = ⟨ غلغله انداختن: ◻︎ خیمه از این دایره بیرون فکن / غلغله در عالم بی‌چون فکن (امیرخسرو: لغت‌نامه: غلغله افکندن).

آشوب، المشنگه، بانگ، جاروجنجال، خروش، غوغا، فریاد، قشقرق، همهمه، هنگامه، هیاهو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ