ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

غلظت

qe(a)lzat

۱. غلیظ شدن‌.
۲. (شیمی) مقدار جزئی از اجزای سازندۀ یک جسم جامد حل‌شده در محلول و یا سهم گاز در یک مخلوط گازی.
۳. [قدیمی] درشت شدن‌؛ ستبر شدن‌؛ درشتی؛ ستبری.
۴. [قدیمی] درشت‌خویی‌.
۵. [قدیمی] کینه و دشمنی.

تراکم، تکاثف، چگالی، سختی، قوام ≠ رقت

پرمایگ

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما