ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلط انداز

qalat[']andāz

آنچه کسی را به‌ غلط و اشتباه بیندازد یا فریب دهد؛ غلط‌اندازنده‌؛ به ‌غلط اندازنده‌.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ