ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلامی

qolāmi

۱. حالت و وضع غلام بودن.
۲. [مجاز] فرمانبرداری.
۳. غلام بودن؛ بندگی؛ بردگی.

بردگی، بندگی، خدمتکاری، نوکری ≠ اربابی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ