ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلاظ

qelāz

= غلیظ
⟨ غلاظِ شداد:
۱. تندخو و خشن.
۲. با شدت و تحکم؛ محکم و استوار: سوگندهای غلاظ شداد. Δ برگرفته از قرآن کریم (تحریم: ۶).
⟨ غلاظ و شداد: =⟨ غلاظِ شداد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ