ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غفران

qofrān

پوشاندن و آمرزیدن گناه؛ چشم پوشیدن و در‌گذشتن از گناه کسی؛ آمرزش.

آمرزش، بخشش، رحمت، مغفرت

آمرزش، بخشایش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ