ترجمه مقاله

غضبان

qazbān

۱. خشمناک؛ خشمگین.
۲. (اسم) سنگی که با منجنیق پرتاب می‌کردند.
⟨ غضبان ‌فلک: [قدیمی، مجاز]
۱. خورشید.
۲. مریخ.

خشمگین، خشمناک، دژم، ژیان، عصبانی

ترجمه مقاله