ترجمه مقاله

غریب زاده

qaribzāde

۱. فرزند شخص غریب.
۲. فرزند کولی.
۳. [مجاز] حرام‌زاده.

ترجمه مقاله