ترجمه مقاله

غرماسنگ

qarmāsang

نوعی نان روغنی نازک: ◻︎ گر من به مثل سنگم با تو غرما‌سنگم / ور زآنکه تو چون آبی با خسته‌دلم ناری (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۹۰).

ترجمه مقاله