ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

غرف

qar[a]f

گیاهی که با آن دباغت کنند.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما