ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غرس

qar[a]s

خشم؛ غضب؛ تندی؛ تندخویی: ◻︎ گرنه بدبختمی مرا که فگند / به یکی جاف‌جاف زود‌غرس؟ (رودکی: ۵۰۳).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ