ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غردل

۱. قحبه
۲. ترسو، جبون ≠ شجاع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ