ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غربیله

qarbile

حرکاتی که در حالت رقص به قسمت‌های تحتانی بدن داده می‌شود؛ قر کمر؛ رقص کمر.
⟨ غربیله ‌کردن: (مصدر لازم) حرکت دادن قسمت‌های تحتانی بدن در حالت رقص؛ قر کمر دادن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ