ترجمه مقاله

غربی

qarbi

۱. [مقابلِ شرقی] مربوط به غرب.
۲. قرارگرفته در غرب.
۳. تهیه‌شده در غرب.
۴. از مردم غرب: غربی‌ها آمده بودند به کشورمان.

ترجمه مقاله