ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غراش

qarāš

۱. زخمی که از خراشیدگی به‌هم رسد؛ خراش.
۲. خشم و غضب.
۳. اندوه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ