ترجمه مقاله

غرار

qarār

۱. مغرور شدن.
۲. فریب خوردن.
۳. بی‌تجربگی؛ ناآزمودگی.

ترجمه مقاله