ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غثیان

qasayān

شوریدن دل؛ به ‌هم خوردن دل؛ قی ‌کردن.

استفراغ، تهوع، عق، قی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ