ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غبطه

qebte

۱. آرزو بردن به نیکویی حال کسی؛ آرزوی نعمت و سعادت دیگران را داشتن بدون آرزو کردن زوال نعمت و سعادت آنان.
۲. (حقوق، فقه) حفظ مال صغیر توسط قیّم.

۱. حسرت، رشک
۲. آرزو، تمنا
۳. سود، فایده، نفع
۴. سرور، شادی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ