ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غباوت

qabāvat

کودنی؛ کم‌هوشی؛ کم‌عقلی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ