ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غایی

qāy(')i

نهایی.

انتهایی، پایانی، نهایی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ