ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غامر

qāmer

۱. زمین بایر و خراب که قابل کشت‌و‌زرع نباشد.
۲. [مقابلِ عامر] ویران.

بایر، خراب، ویران ≠ آباد، عامر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ