ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غازی

qāzi

۱. بندباز؛ رسن‌باز؛ ریسمان‌باز: ◻︎ سالک به سینه شو نه به‌صورت که عنکبوت / غازی نگردد ارچه برآید به ریسمان (مجیرالدین بیلقانی: ۱۵۲)، ◻︎ سغبهٴ خلقم چو صوفی در کنش / شهرۀ شهرم چو غازی بر رسن (سعدی۲: ۶۶۰).
۲. معرکه‌گیر.

۱. جنگجو، جهادگر، مبارز، مجاهد
۲. رسنباز، طنابباز، معرکهگیر
۳. لقمهبزرگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ