ترجمه مقاله

غازغان

qāzqān

= قازغان

ترجمه مقاله