ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غادر

qāder

۱. غدرکننده؛ خائن.
۲. بی‌وفا؛ عهدشکن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ