ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عین الیقین

'eynolyaqin

۱. (تصوف) مرحلۀ دوم یقین، پس از علم‌الیقین که سالک به‌سبب صفای باطن به کشف بسیاری از اسرار جهان نائل می‌شود.
۲. [قدیمی] یقین به کیفیت و ماهیت چیزی با دیدن آن به چشم؛ یقین داشتن بر ماهیت امری یا چیزی که به چشم دیده شده، چنان‌که از دیدن آفتاب به وجود آن یقین کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ