ترجمه مقاله

عیب

'eyb

نقیصه؛ نقص؛ بدی.

۱. آهو، صدمه، علت، فساد، منقصت، نقصان، نقص، نقیصه، وصمت
۲. تقصیر، خرده، خطا
۳. بدی، زشتی، شایبه، معرت
۴. رسوایی، عار

آک، بدی، کمبود

ترجمه مقاله