ترجمه مقاله

عیان

'ayān

۱. به چشم دیدن؛ دیدن به چشم.
۲. یقین در دیدار.
۳. (صفت، قید) ظاهر؛ آشکار.

آشکار، برملا، روشن، صریح، ظاهر، فاش، محسوس، معلوم ≠ نهان

هویدا، آشکار

ترجمه مقاله