ترجمه مقاله

عیادت

'a(e)yādat

به دیدن بیمار رفتن؛ به احوال‌پرسی مریض رفتن.

بیمارپرسی

ترجمه مقاله