ترجمه مقاله

عکرش

'ekreš

۱. گیاهی ترش که در بیخ نخل می‌روید و از آفات نخل است.
۲. گیاهی مرتعی با ساقه‌های نازک، برگ‌های باریک، و گل‌های سبزرنگ که بیشتر در مناطق کوهستانی و جنگل‌ها می‌روید و خوراک حیوانات علف‌خوار است.

ترجمه مقاله