ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عود

'ud

۱. چوبی خوش‌بو و قهوه‌ای‌رنگ که هنگام سوختن بوی خوش می‌پراکند.
۲. (زیست‌شناسی) =⟨ عود هندی
۳. (موسیقی) = بربط
⟨ عود هندی: (زیست‌شناسی) درختی با چوب قهوه‌ای‌رنگ که هنگام سوختن بوی خوش می‌پراکند و معمولاً در هند و هندوچین می‌روید؛ سندهان؛ انجوج.
⟨ عود قماری: نوعی عود منسوب به قمار یا کمار (شهری در هندوستان).

۱. بازگشت، برگشت، رجعت، نکس
۲. بربط، ساز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ