ترجمه مقاله

عنزه

'anaze

۱. نیزۀ کوتاه.
۲. چوبی بلندتر از عصا که در سر آن آهن نوک‌تیز باشد و به زمین فرو برود.

ترجمه مقاله