ترجمه مقاله

عنبر

'ambar

ماده‌ای خوش‌بو و خاکستری‌رنگ که در معده یا رودۀ عنبرماهی تولید و روی آب دریا جمع می‌شود. گاهی خود ماهی را صید می‌کنند و آن ماده را از شکمش بیرون می‌آورند.
⟨ عنبر اشهب: [قدیمی] نوعی عنبر خالص و تیره‌رنگ.

۱. عنبربو
۲. گلگندم
۳. فتنه

زغال اخته

ترجمه مقاله