ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمید

'amid

۱. بزرگ و سرور؛ سردار.
۲. مسئول مالیات؛ مشوفی.

پیشوا، رئیس، سردسته، سرور، مهتر، نقیب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ