عملکرد

'amalkard

کارکرد؛ میزان کار؛ حاصل و نتیجۀ کار.

حاصل، راندمان، فعل، کارکرد، میزانکار، نتیجه

کارکرد

عملکرد

performance 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. رفتار موجود زنده در برابر تکلیفی خاص 2. فعالیت یا مجموعه‌پاسخ‌هایی که به نتیجۀ مؤثر در محیط منجر شود

خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما