ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمله

'amale

۱. = عامل
۲. کارگر ساختمان. Δ در فارسی به‌صورت مفرد استعمال می‌شود.
۳. [قدیمی] کارکنان؛ کارگران.
⟨ عملهٴ ‌طرب: [قدیمی] مطربان؛ خوانندگان و نوازندگان.

فعله، کارگر، مزدور

کارگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ