ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

عمد

'amad

چوب‌های به‌هم‌بسته که با آن از دریا و نهر عبور می‌کنند؛ نوعی قایق که با تنه و شاخه‌های درخت درست می‌کنند.

خواسته، قصد، منوی ≠ ناخواسته

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما