ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علیه ماعلیه

'ale(a)yhemā'ale(a)yh[e]

بر او باد آنچه بر اوست. Δ پس از ذکر نام بدکاران می‌آید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ