ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

علک

'elk

صمغ؛ مصطکی؛ هر صمغی که در دهان می‌جوند.
⟨ علک‌ خاییدن: (مصدر لازم) [قدیمی]
۱. صمغ خاییدن؛ سقز جویدن.
۲. [مجاز] بیهوده گفتن؛ ژاژ خاییدن.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما