ترجمه مقاله

علویه

'alaviy[y]e

عَلَوی (زن).

ترجمه مقاله