علنی

'alani

۱. آشکارا؛ هویدا.
۲. (قید) = علناً
⟨ علنی شدن: (مصدر لازم) آشکار شدن.
⟨ علنی کردن: (مصدر متعدی) آشکار کردن.

آشکار، افشا، جلی، ظاهر، فاش، #مخفیانه

آشکار

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما