ترجمه مقاله

علل

'elal

= علت

۱. اسباب، جهات
۲. انگیزهها، دلایل

ترجمه مقاله