ترجمه مقاله

علفخوار

چرنده، علفچر، گیاهخوار ≠ گوشتخوار

ترجمه مقاله