ترجمه مقاله

علامات

'alāmāt

= علامت

ترجمه مقاله