ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقیل

۱. خردمند، عاقل، فهیم، لبیب
۲. بزرگوار، گرامی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ