ترجمه مقاله

عقیده

'aqide

۱. دین؛ ایمان؛ مذهب.
۲. رٲی.
۳. آنچه انسان به آن اعتقاد دارد؛ باور.
۴. آنچه انسان در دل و ضمیر خود نگه می‌دارد.

اعتقاد، باور، حدس، رای، زعم، صرافت، عقیدت، فکر، نظر، نظریه

باور، دیدگاه

ترجمه مقاله