ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقرب

'aqrab

۱. [جمع: عقارب] (زیست‌شناسی) جانوری بندپا با چنگال‌های قوی و نیشی سمّی در انتهای دُم؛ کژدم.
۲. (نجوم) هشتمین صورت فلکی منطقةالبروج که در نیمکرۀ جنوبی قرار دارد.
۳. هشتمین برج از برج‌های دوازده‌گانه، برابر با آبان؛ کژدم.

۱. کجدم، کژدم
۲. آبانماه

کَژدم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ