ترجمه مقاله

عقار

'aqqār

۱. درخت.
۲. دوا؛ دارو؛ داروی گیاهی.

۱. آبوزمین، املاک، سزا
۲. کالا، متاع

ترجمه مقاله