ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عفریت

'efrit

۱. موجود زشت، بد،و سهمناک؛ خبیث؛ منکر.
۲. زن پیر و زشت.
۳. موجود زشت و نیرومند؛ غول.
۴. [قدیمی] جن بزرگ و نیرومند.
۵. (صفت) [قدیمی] زشت و قوی‌هیکل.

۱. اهریمن، دیو، شیطان، عفریته، غول
۲. عجوزه ≠ فرشته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ