ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عظم

'azm

استخوان.
⟨ عظم‌ رمیم: (زیست‌شناسی) [قدیمی] استخوان پوسیده.
⟨ عظم‌ قحف: (زیست‌شناسی) [قدیمی] آهیانه.
⟨ عظم‌ قص: (زیست‌شناسی) [قدیمی] استخوان سینه؛ جناغ سینه.
⟨ عظم‌ غربالی: (زیست‌شناسی) استخوان پرویزنی که بالای جمجمه قرار دارد.

استخوان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ